Software & Data

Software & Data

GitHub Repositories:

Datasets:

  • Zhao, X. Xu, Y. Lovreglio, R. Kuligowski, E. Nilsson, D. (2021) “A Highway Vehicle Routing Dataset During the 2019 Kincade Fire Evacuation”, in A Highway Vehicle Routing Dataset During the 2019 Kincade Fire Evacuation. DesignSafe-CI. https://doi.org/10.17603/ds2-9v8w-y830 v1
  • Li, Xuechun; Dimasaka, Joshua; Zhang, Xiaojian; Yu, Xiao; Wang, Chenguang; Noh, Hae Young; Hu, Xie; Zhao, Xilei; Xu, Susu (2023) “M7.8 Turkey-Syria Earthquake Impact Estimates from Near-real-time Crowdsourced and Remote Sensing Data.” DesignSafe-CI. https://doi.org/10.17603/ds2-vnsc-y870 v2